Leitura recomendada | Tayikistán

 

- Fozilov Nurullo, Travel through Tajikistan (2006).

 

- Monica Whitlock, Land beyond the River: The Untold Story of Central Asia (2003).